En abort innebär alltid en risk för kvinnan. Kvinnor skadas av aborter, fysiskt och psykiskt. Detta har blivit ett argument för en tillåtande abortlagstiftning. Om abort är lagligt kommer man att minimera risken för att kvinnan skadas. Illegala aborter är i genomsnitt riskablare aborter i jämförelse med lagliga. Därför bör vi ha en tillåtande abortlagstiftning även om abort i sig inte är något bra. Detta kallar vi ”argumentet utifrån illegala aborter”.

Det här är ett vanligt argument för abort (eller rättare sagt för en liberal abortlagstiftning). Vi menar att det finns åtminstone tre problem med detta argument. I vår första artikel berörde vi det första problemet som handlar om huruvida argumentet är moraliskt relevant. I den här andra artikeln kommer vi ta upp det andra problemet som fokuserar på lagstiftningen påverkar antalet aborter. Det tredje problemet som rör de illegala aborternas relativa farlighet kommer vi ta upp i en tredje och sista artikel. Men låt oss först sammanfatta och kort vidareutveckla resonemanget i den första artikeln.

Vi menar att riskminimering för kvinnan inte är ett moraliskt tillräckligt tungt vägande skäl för att tillåta abort. Om ofödda är människor och människovärdesprincipen gäller, så är det endast när kvinnans liv verkligen är hotat som abort kan vara moraliskt försvarbart, annars inte. Om aborten dödar en liten, oskyldig, värdefull människa så är abort moraliskt jämförbart med mord, dråp eller vållande till annans död (eller folkmord, vilket vi tror är den mest korrekta jämförelsen). I så fall kan riskminimering för kvinnan inte motivera en lag som legitimerar detta brott mot mänskligheten.

Att antalet illegala aborter ökar till följd av en restriktiv abortlagstiftning kan alltså inte vara ett utslagsgivande argument i abortdebatten. Bara om ofödda inte är människor med människovärde, kan frågan om riskminimering för kvinnan bli aktuellt. Det är alltså där diskussionen måste föras. Frågan om illegala aborter kan endast bli relevant först efter att det är klarlagt att foster antingen inte är människor eller att vissa människor (det vill säga dessa foster) saknar människovärde. Bara då kan risken med illegal abort (för kvinnan) bli ett tungt vägande argument. Men då skulle, ironiskt nog, andra argument för abort ligga närmare till hands. Varför bara tillåta abort av skälet att kvinnan annars skulle riskera att skadas i en illegal abort? Varför inte tillåta abort av skäl som är både vanligare och trivialare?

Om det nu inte handlar om en människa eller ett övergrepp mot en människas värde, ja då borde väl abort kunna tillåtas av nästan vilket skäl som helst? Då borde det väl vara helt upp till kvinnan att avgöra? Risken för illegala aborter är då ett onödigt tungt moraliskt argument samtidigt som det är alltför smalt för att vara intressant. Argumentet utifrån illegala aborter är på detta sätt för svagt för att rubba abortmotståndaren och onödigt starkt (och för smalt) för abortliberalen.

Det andra problemet: lagstiftningen påverkar antalet aborter

Argumentet utifrån illegala aborter har trots detta haft en stark psykologisk påverkan, kanske i synnerhet på lagstiftande politiker som ofta intagit en mer pragmatiskt (snarare än etisk) hållning. Därför vill vi bemöta argumentet också på denna pragmatiska nivå. Den första frågan har med antalet aborter att göra.

Abortförespråkare säger ofta att vi har att välja mellan lagliga eller olagliga aborter. Deras poäng är att aborterna inte kommer försvinna även om vi gör dem olagliga. Men uttalandet är alltför generellt och döljer frågan om antalet aborter. I själva verket har vi att välja mellan ett stort antal lagliga aborter och ett mindre antal olagliga. Vi har starka skäl att tro att en tillåtande lag gör att antalet aborter ökar och att en restriktivare lagstiftning får antalet att minska.

Skulle en restriktiv abortlag minska antalet aborter, och hur stor skulle i så fall den minskningen bli? Ingen vet med säkerhet. Men det har gjorts undersökningar där man frågat aborterande kvinnor om de skulle gjort abort även om det varit olagligt.

Vi har bara hittat en enda svensk undersökning där den frågan ställts. I Sylven Schmidts lic-avhandling från 1970 säger 51 av 80 abortsökande kvinnor, alltså 63 %, att de avsåg att göra en illegal abort om de fått avslag på sin legala abortansökan.[1]

I jämförelse med andra utländska undersökningar är 63% en oerhört hög siffra. En
amerikansk undersökning utförd av David C. Reardon ställde samma fråga till abortsökande
kvinnor. 75% svarade att de inte skulle göra abort om det var förbjudet. Endast 6% sa att de skulle ha gjort aborten illegalt medan 20% var osäkra.[2] Om hälften av alla osäkra hade valt att göra illegal abort skulle det bli 16%.

En annan amerikansk undersökning gjord 1971 i New York frågade 742 abortsökande kvinnor om de skulle ha genomgått en illegal abort om abort varit förbjudet. Endast 22% svarade jakande, 60% svarade nej medan resten var osäkra.[3] Om hälften av de osäkra valt illegal abort skulle det totalt bli 31%. Reardon har också en intressant referens till europeiska undersökningar som visar att 11-16% av abortsökande kvinnor skulle, vid avslag, välja illegal abort.[4]

Vid en jämförelse ligger alltså Schmidts undersökning högt över. Vi vet inte vad det beror på, och svaren blir enbart spekulationer. Vad alla dessa undersökningar visar är trots allt att lagstiftningen påverkar abortbeslutet. Alla undersökningar utom Schmidts visar att långt mer än hälften av kvinnorna skulle välja att föda sitt barn istället för illegal abort.

Vad skulle en restriktiv abortlagstiftning innebära för Sveriges aborttal? Hur många ofödda av dem som idag aborteras skulle inte aborteras om vi hade en restriktiv lagstiftning? Låt oss ta procenttalen i undersökningarna ovan och konkretisera siffrorna lite. Här följer en lista som bygger på att antalet aborter per år i Sverige är 33 000.

Procent som skulle välja illegal abort Procent som skulle avstå från abort om det var olagligt Antalet ofödda som annars skulle aborterats
63% 37% 12 210
31% 69% 22 770
16% 84% 27 720
11% 89% 29 370

Slutsats

Vi är övertygade om att ofödda är människor med människovärde. Därför blir vår slutsats att det är mycket angeläget att få en restriktiv abortlagstiftning, eftersom den skulle rädda minst 12 000 människor per år, troligen tusentals fler. Det vore absurt att påstå att riskminimering för kvinnan kan rättfärdiga dödandet av minst 12 000 ofödda människor.

En restriktiv abortlagstiftning kommer innebära färre aborter, men också fler illegala aborter. Nästa fråga blir därför hur pass farliga illegala aborter är (för kvinnan) i jämförelse med lagliga aborter? Detta tar vi upp i den tredje artikeln om illegala aborter.

Mats Selander

 


[1] Sylven Schmidt, Kvinnans upplevelse av tidig abort. Lic-avhandling vid pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 1970.
[2] David C. Reardon, Aborted Women: Silent No More (Westchester, Ill.: Crossway Books, 1987), s 333.
[3] Howard & Joy Osofsky, red. The Abortion Experience (New York: Harper and Row Publishers, Inc.,1973), s 196-198. Referensen finns i Reardons bok ”Aborted Women, Silent no More”, s 289.
[4] Reardon, s 290. Reardon hänvisar till ”Abortion and the Supreme Court” published by the National Committee for a Human Life Amendment (NCHLA, Washington, D.C., 1979.)