Skriven den 10/06 2019

Sedan urminnes tider har barnaföderskor omgetts av sin mamma och andra närstående kvinnor för att ta emot barnet, Svenska namn på yrket har varit hjälpgumma, hjälphustru, jordemor, barnmoderska och nu barnmorska. Exempel från andra språk på namn: Grekiska maia som kan betyda både amma, mormor, farmor och barnmorska. Därav ordet maietik, förlossningskonst. Arabiska kablah, den som tar emot. Kinesiska: zhu chan fu, hjälpare vid barnafödande. Engelska midwife, kvinna som är med. Tyska hebamme, lyftamma, den som lyfter upp det nyfödda barnet. Franska accoucheuse, försvenskat akuschörska. Innebörden av alla namnen är att ta emot, hjälpa barn till livet, aldrig döda.

I alla kulturer har barnafödandet varit en strikt kvinnlig angelägenhet, med en krets av närstående och betrodda hjälpkvinnor, barnafadern skickades bort tills det hela var över. Den ansvariga jordemodern hade lärt sig praktiskt hur födslar går till hos husdjuren.

Det dröjde innan någon lärobok trycktes och utbildning krävdes för barnmorskor och ännu längre innan läkarna började konkurrera på området obstetrik. Den första boken i ämnet skrevs av Johan von Horn 1697 och riktade sig till folket. Barnmorskeutbildning startade i Stockholm 1708, läroboken av Johan von Horn hette ”Siphra och Pua” – Barnmorskorna hade stränga krav på sin livsföring, de skulle vara gudfruktiga, godsinta och gifta. Barnamord var vanligt bland fattiga och ensamstående kvinnor. Många blev hittebarn, ställdes ut av modern och togs in i de allmänna barnhusen. I barnbördshus kunde de oönskade barnen födas anonymt, ammas in och lämnas för gott. En del blev ”fosterbarn”hos fattiga barnmorskor.

Åter till boktiteln Sifra och Pua: I Bibeln, Andra Moseboken kapitel ett berättas om de båda hebreiska barnmorskorna som av Farao hade fått befallning att döda de nyfödda hebreiska pojkarna, för att Farao ansåg att hebreerna hade blivit för många. Men barnmorskorna vägrade. Det står om dem: ”Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva.” – Här handlade det om barnmorskor med civilkurage, de handlade efter sitt samvete med risk att hamna i svårigheter. Utan deras insats hade Mose blivit dödad, han som fick en världshistorisk betydelse som grundare av vår judisk/kristna civilisation och själv fick motta Guds befallning: ”Du skall inte döda.”

Även i vår tid finns det modiga barnmorskor, som Ellinor Grimmark som nekades tre utlovade anställningar som barnmorska när det blev känt att hon inte för sitt samvete vill utföra aborter. Ellinor, som av Mona Sahlin kallades ”religiös extremist” i jämförelse med massmördarna ISIS, (”fast på ett annat plan.”) ett medvetet och grovt kränkande uttalande.

Med tanke på temat modiga barnmorskor tog jag fram ett gammalt urklipp från tidningen Dagen 1982-07-15 med rubriken: ”BARNMORSKEELEVER PROTESTERAR – Spiral är abort.” – De hotades med att inte få ut sin legitimation på grund av att de inte ville sätta in spiral. Deras argument var: Spiralen är inget preventivmedel, eftersom den inte förhindrar befruktningen. I stället orsakar spiralen en tidig abort på ägget 7-10 dagar efter befruktningen. Av samvetsskäl kan vi inte medverka till aborter, sade en av de tre eleverna. Hur gick det då? Jo, de fick slutligen ut sin legitimation, efter att Socialstyrelsen prövat ärendet.

Jag har talat med flera sjuksköterskor som önskat vidareutbilda sig till barnmorska, men avstått, då det var otänkbart för dem att medverka till att döda ofödda barn. Kan detta förklara den skriande bristen på barnmorskor i Sverige idag? Tillåt samvetsfrihet i vården, så att de barnmorskor som vill avstå från abortverksamhet kan ägna sig uteslutande åt det som är en barnmoderskas uppgift, att ta emot nya små människor.

Gullan Malmquist
Socionom